Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A487 TRUNK ROAD (SOUTH OF CARDIGAN, CEREDIGION TO THE PEMBROKESHIRE/CEREDIGION COUNTY BOUNDARY AT GAMALLT BENDS, PEMBROKESHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 202-

Notice ID: HAV2211525

Notice effective from
29th September 2021 to 29th October 2021

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A487 (MAN I'R DE O ABERTEIFI, CEREDIGION I FFIN SIROL SIR BENFRO/CEREDIGION WRTH DROADAU GAMALLT, SIR BENFRO) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) 202-

Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A487, neu gerllaw iddi, wrth Droadau Gamallt, Aberteifi yn Siroedd Ceredigion a Phenfro.

Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwahardd dros dro bob cerbyd rhag mynd ar y darn o'r A487 sy'n ymestyn o bwynt 45 o fetrau i'r de-ddwyrain o ganolbwynt ei chyffordd 3 Ffordd Sirol yr C3234 hyd at bwynt 400 metr i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd honno.

Bydd y llwybr arall ar gyfer cerbydau sy'n terthio tua'r gogledd ar yr A487 o bwynt deheuol y dam o'r ffordd sydd ar gau yn cael ei ddargyfeirio yn Eglwyswrw ar y B4332 tua'r dwyrain, yna ar yr A478 tua'r gogledd-orllewin i Gylchfan Ridgeway, Aberterfi i ailymuno a'r A487 a pharhau tua'r de-orllewin hyd at bwynt gogleddol y darn o'r ffordd sydd ar gau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n terthio tua'r de o bwynt gogleddol y darn o'r ffordd sydd ar gau. Disgwylir y bydd y gwaharddiad dros dro, y codir arwyddion priodol yn ei gylch, yn weithredol dros nos yn unig o 20:00 o'r gloch ar 18 Hydref 2021 hyd 06:00 o'r gloch ar 22 Hydref 2021 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol.

Dim ond yn ystod yr amseroedd a'r dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig fod yn weithredol. Er hynny, bydd yn parhau'n ddilys am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf rhag ofn y bydd angen ailamserlennu'r gwaith neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall. Bydd hysbysiad ymlaen Haw am unrhyw newidiadau i'r amseroedd a'r dyddiadau yn cael ei arddangos cyn gwneud unrhyw waith a ailamserlennir. J SADDLER, Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru

THE A487 TRUNK ROAD (SOUTH OF CARDIGAN, CEREDIGION TO THE PEMBROKESHIRE/CEREDIGION COUNTY BOUNDARY AT GAMALLT BENDS, PEMBROKESHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 202-

The Welsh Ministers propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to undertake works on or near the A487 trunk road at Gamallt Bends, Cardigan in the Counties of Ceredigion and Pembrokeshire.

The effect of the proposed Order will be to temporarily prohibit all vehicles from proceeding on the

length of the A487 that extends from a point 45 metres southeast of the centre-point of its junction

with the C3234 County Road to a point 400 metres northwest of that junction.

The alternative route for A487 northbound vehicles from the southern point of the closure will

be diverted at Eglwyswrw onto the eastbound B4332, then north-westbound A478 to Ridgeway

Roundabout, Cardigan to re-join the A487 and continue south-westbound to the northern point of the

closure. Vice versa for southbound vehicles from the northern point of the closure.

The temporary prohibition, which will be signed accordingly, will operate overnight only from 20:00

hours on 18 October 2021 until 06:00 hours on 22 October 2021 or until the temporary traffic signs

are permanently removed.

Although the proposed Order is only expected to operate during the times and dates specified above it will remain valid for a maximum period of 18 months as a contingency should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required. Advance notice of any changes to times and dates will be displayed before any rescheduled work. J SADDLER, Transport Welsh Government

Attachments

HAV2211525.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices