Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED) WATERLOO ROAD, ABERSYCHAN

Notice ID: NEW2210919

Notice effective from
6th October 2021 to 5th November 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

ADRAN I4(I)(A)(FELY'I DIWYGIWYD) WATERLOO ROAD, ABERSYCHAN

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Waterloo Road, Abersychan.

Mae ffordd amgen ar hyd Waterloo Road, B4246 Commercial Road, Manor Road ac i'r gwrthwyneb.

Bydd y Gorchymyn mewn grym o ddydd Uun I leg Hydref 2021 tan ddydd Uun 25ain Hydref 2021 am 15 diwrnod ac unrhyw ddiwmodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n fwy na 18 mis.

Dyddiad: 6ed Hydref 2021

Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED) WATERLOO ROAD, ABERSYCHAN

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Waterloo Road, Abersychan.

The alternative route is along Waterloo Road, B4246 Commercial Road, Manor Road and vice versa.

The Order will operate from Monday I Ith October 2021 to Monday 25th October 2021 for 15 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 6th October 2021

Stephen Vickers, Chief Executive,

Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2210919.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices