Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A4042 TRUNK ROAD (COURT FARM ROUNDABOUT, TORFAEN

Notice ID: NEW2225284

Notice effective from
13th October 2021 to 12th November 2021

HYSBYSIAD STATUDOL STATUTORY NOTICEI gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn. For a large print copy of this Noticeffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch contact 03000 255 454 or emailTrafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru Transportordersbranch@gov. walesLlywodraeth Cymru Welsh Government

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A4042 (CYLCHFAN COURT FARM, TORFAEN I GYLCHFAN HARDWICK, SIR FYNWY) (CYFYNGIADAU CYFLYMDER DROS DRO A DIM GODDIWEDDYD) 2021

Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A4042, neu gerllaw iddi, rhwng Cylchfan Court Farm, Torfaen a Chylchfan Hardwick, Sir Fynwy.

Effaith y Gorchymyn fydd gwneud y canlynol dros dro:

i) gosod terfyn cyflymder o 40 mya, fel sy'n ofynnol, ar y darnau o'r gefnffordd a bennir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn;ii) gosod terfyn cyflymder o 10 mya yn ystod gwaith confoi ar y darn o'r gefnffordd a bennir yr Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn; aiii) gwahardd pob cerbyd rhag goddiweddyd yn ystod gwaith confoi ar y darn o'r gefnffordd a bennir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn.Disgwylir y bydd y cyfyngiadau a'r gwaharddiad, y codir arwyddion priodol yn eu cylch, yn weithredol yn ysbeidiol dros nos (20:00 o'r gloch hyd 06:00 o'r gloch) o 16 Hydref 2021 hyd 27 Hydref 2021 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol.

Dim ond yn ystod y dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig fod yn weithredol. Er hynny, bydd yn parhau'n ddilys am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf rhag ofn y bydd angen ailamserlennu'r gwaith neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://l

lyw.cym ru/gorch myn ion-ffy rdd.

J SADDLER, Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru

ATODLEN 1 Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro

Y darn o'r gefnffordd sy'n ymestyn o bwynt 49 o fetrau i'r gogledd-ddwyrain o ganolbwynt Cylchfan Court Farm hyd at bwynt 20 metr i'r de o'i chyffordd a" Croes y Pant Lane ger Penperllenni.a"

Y darn o'r gefnffordd sy'n ymestyn o bwynt 107 o fetrau i'r de o ganolbwynt y fynedfa i'r annedd o'r enw Maes-y-Beryn hyd at bwynt 18 metr i'r de o ganolbwynt ei chyffordd i'r Briffordd Sirol i Faerdy.Y darn o'r gefnffordd sy'n ymestyn o bwynt 110 o fetrau i'r gogledd-orllewin o ganolbwynt ei chyffordd 3 Phen-Heol-y-Bwra hyd at bwynt 106 o fetrau i'r de o ganolbwynt ei chyffordd 3'r B4269 i Lan-ffwyst.Y darn o'r gefnffordd sy'n ymestyn o bwynt 201 o fetrau i'r de o ganolbwynt ei chyffordd a" Hardwick Lane hyd at bwynt 35 o fetrau i'r de o ganolbwynt Cylchfan Hardwick.a"

ATODLEN 2

Terfyn Cyflymder 10 mya Dros Dro a Gwahardd Goddiweddyd yn ystod Gwaith Confoi

Y darn o'r gefnffordd sy'n ymestyn o bwynt 49 o fetrau i'r gogledd-ddwyrain o ganolbwynt Cylchfan Court Farm hyd at bwynt 35 o fetrau i'r de o ganolbwynt Cylchfan Hardwick.THE A4042 TRUNK ROAD (COURT FARM ROUNDABOUT, TORFAEN

TO HARDWICK ROUNDABOUT, MONMOUTHSHIRE) (TEMPORARY

SPEED RESTRICTIONS AND NO OVERTAKING) ORDER 2021

The Welsh Ministers have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the A4042 trunk road between Court Farm Roundabout, Torfaen and Hardwick Roundabout, Monmouthshire.

The effect of the Order will be to temporarily:

i) impose a 40 mph speed limit, as required, on the lengths of the trunk road specified in Schedule 1 to this Notice;ii) impose a 10 mph speed limit during convoy working on the length of the trunk road specified in Schedule 2 to this Notice; andiii) prohibit all vehicles from overtaking during convoy working on the length of the trunk road specified in Schedule 2 to this Notice.It is expected that the restrictions and prohibition, which will be signed accordingly, will operate intermittently overnight (20:00 hours until 06:00 hours) from 16 October 2021 until 27 October 2021 or until the temporary traffic signs are permanently removed.

Although the proposed Order is only expected to operate during the dates specified above it will remain valid for a maximum period of 18 months, as a contingency, should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required.

A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wales/road-orders

.

J SADDLER, Transport Welsh Government

SCHEDULE 1 Temporary 40mph Speed Limit

The length of the trunk road that extends from a point 49 metres north east of the centre point of Court Farm Roundabout to a point 20 metres south of its junction with Croes Y Pant Lane near Penperlleni.

The length of the trunk road that extends from a point 107 metres south of the centre point of the entrance to the dwelling known as Maes-y-Beryn to a point 18 metres south of the centre point of its junction with the County Highway to Maerdy.

The length of the trunk road that extends from a point 110 metres north west of the centre point of its junction with Pen-Heol-y-Bwra to a point 106 metres south of the centre point of its junction with the B4269 to Llanfoist.

The length of the trunk road that extends from a point 201 metres south of the centre point of its junction with Hardwick Lane to a point 35 metres south of the centre point of Hardwick Roundabout.

SCHEDULE 2

Temporary 10 mph Speed Limit & Prohibition of Overtaking during Convoy Working

The length of the trunk road that extends from a point 49 metres north east of the centre point of Court Farm Roundabout to a point 35 metres south of the centre point of Hardwick Roundabout.

Attachments

NEW2225284.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices