Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PUBLIC FOOTPATH No 15 BONVILSTON) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2021

Notice ID: NEW2231868

Notice effective from
21st October 2021 to 20th November 2021

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PUBLIC FOOTPATH No 15 BONVILSTON) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2021
The above Order, made on the 24th September 2021, under Section 119 of the Highways Act 1980, will divert the public footpath running from a point to the east of Field Cottage, Bonvilston NGR 306309 173962 southwards crossing a field to terminate at NGR 306323 173825 to a line running from a point to the east of Field Cottage, Bonvilston NGR 306309 173962 southwards following the field boundary to terminate at NGR 306323 173825 as shown on the Order map.
A copy of the Order and the Order map have been placed and may be seen free of charge at The Civic Offices, Holton Road, Barry, CF63 4RU. Copies of the Order and map may be bought at the price of £4.50.
Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Regeneration and Planning, The Docks Office, Subway Road, Barry, Vale of Glamorgan CF63 4RT not later than the 18th November 2021. Please state the grounds on which they are made.
If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Vale of Glamorgan Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.
Dated this 21st October 2021
HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR BRO MORGANNWG (LLWYBR TROED CYHOEDDUS Rhif 15 TRESIMWN) GORCHYMYN DARGYFEIRIO LLWYBR CYHOEDDUS 2021
Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 24 Medi 2021, o dan Adran 119 o Ddeddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio'r llwybr troed cyhoeddus sy'n rhedeg o bwynt i'r dwyrain o Field Cottage, Tresimwn NGR 306309 173962 tua'r de gan groesi cae i derfynu yn NGR 306323 173825 i linell sy'n rhedeg o bwynt i'r dwyrain o Field Cottage, Tresimwn NGR 306309 173962 tua'r de yn dilyn ffin y cae i derfynu yn NGR 306323 173825 fel y dangosir ar fap y Gorchymyn.
Mae copi o'r Gorchymyn a map y Gorchymyn wedi eu gosod a gellir mynd i'w gweld am ddim yn y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU. Gellir prynu coplau o'r Gorchymyn a map y Gorchymyn am £4.50.
Gellir anfon unrhyw sylwadau am y Gorchymyn neu wrthwynebiadau iddo yn ysgrifenedig at y Pennaeth Adfywio a Chynllunio, Swyddfa'r Dociau, Heol Yr Isffordd, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 4RT dim hwyrach na 18 Tachwedd 2021. Nodwch ar ba seiliau rydych yn eu gwneud.
Os na ddaw unrhyw sylwadau na gwrthwynebiadau i law, neu os chant eu tynnu'n SI, caiff Cyngor Bro Morgannwg gadarnhau'r Gorchymyn fel un nas gwrthwynebir. Os anfonir y Gorchymyn i Weinidogion Cymru i'w gadarnhau, caiff unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau na chawsant eu tynnu'n 61 eu hanfon gyda'r Gorchymyn.
Dyddiedig 21 Hydref 2021

Attachments

NEW2231868.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices