Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (BROAD STREET COMMON, PETERSTONE WENTLOOGE) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021

Notice ID: NEW2235675

Notice effective from
25th October 2021 to 24th November 2021

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government

GORCHYMYN TRAFFORDD YR M48 (CYFFORDD 2 (CYFNEWIDFA NEWHOUSE), CAS-GWENT, SIR FYNWY) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) 202-

MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Tratfig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwaith ar draffordd yr M48, neu gerllaw iddi, with Gyffordd 2, Cas-gwent yn Sir Fynwy.

Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwahardd dros dro bob cerbyd, ac eithrio'r rhai a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys ac ar gyfer y gwaith, rhag mynd ar y darnau o'r draffordd a bennir yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn. Disgrifir y llwybrau eraill yn yr Atodlen honno hefyd.

Disgwylir y bydd y gwaharddiad, y codir arwyddion priodol yn ei gylch, yn weithredol yn ysbeidiol dros nos rhwng 19:00 o'r gloch a 06:00 o'r gloch o 11 Tachwedd 2021 hyd 1 Mai 2023 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol.

Dim ond yn ystod y dyddiadau a'r amseroedd a bennir uchod y disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig fod yn weithredol. Er hynny, bydd yn parhau'n ddilys am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf mag ofn y bydd angen ailamserlennu'r gwaith neu wneud gwarth canlyniadol neu warth arall. Bydd hysbysiad ymlaen Haw am unrhyw newidiadau i'r amseroedd a'r dyddiadau yn cael ei arddangos cyn gwneud unrhyw waith a ailamserlennir. J SADDLER, Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru

J SADDLER,

YR ATODLEN Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Llwybrau Eraill

1. Y darn o gerbytffordd tua'r gorllewin yr M48 sy'n ymestyn o drwyniad y ffordd ymadael tua'r gorllewin wrth Gyffordd 2 (Cyfnewidfa Newhouse) hyd at drwyniad ffisegol y ffordd ymuno tua'r gorllewin wrth y Gyffordd honno.Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gorllewin yw ymadael 3'r gerbytffordd with Gyffordd 2 ac wrth y gylchfan cymryd yr ail allanfa er mwyn ailymuno a'r M48 tua'r gorllewin.2. Y darn o gerbytffordd tua'r dwyrain yr M48 sy'n ymestyn o drwyniad y ffordd ymadael tua'r dwyrain wrth Gyffordd 2 (Cyfnewidfa Newhouse) hyd at drwyniad ffisegol y ffordd ymuno tua'r dwyrain wrth y Gyffordd honno.Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r dwyrain yw ymadael a'r gerbytffordd with Gyffordd 2 ac wrth y gylchfan cymryd y drydedd allanfa er mwyn ailymuno 3'r M48 tua'r dwyrain.a

3. Y darn cyfan o ffordd ymadael tua'r gorllewin yr M48 with Gyffordd 2 (Cyfnewidfa Newhouse).Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gorllewin sy'n dymuno ymadael §'r gerbytffordd fydd parhau tua'r gorllewin hyd at Gyffordd 23 (Rogiet) ac ymuno 3 thraffordd yr M4 tua'r gorllewin hyd at Gyffordd 23A (Magwyr), ymadael yno a dychwelyd ar yr M4 a'r M48 tua'r dwyrain hyd at Gyffordd 2.4. Y darn cyfan o ffordd ymuno tua'r gorllewin yr M48 with Gyffordd 2 (Cyfnewidfa Newhouse).Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gorllewin o Gyffordd 2 fydd teithio tua'r dwyrain ar yr M48 hyd at Gyffordd 1 (Aust) ac ailymuno 3'r M48 tua'r gorllewin.5. Y darn cyfan o ffordd ymadael tua'r dwyrain yr M48 wrth Gyffordd 2 (Cyfnewidfa Newhouse).Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n terthio tua'r dwyrain sy'n dymuno ymadael 3'r gerbytffordd fydd parhau tua'r dwyrain hyd at Gyffordd 1 (Aust) a dychwelyd tua'r gorllewin er mwyn ymadael 3'r gerbytffordd with Gyffordd 2.6. Y darn cyfan o ffordd ymuno tua'r dwyrain yr M48 wrth Gyffordd 2 (Cyfnewidfa Newhouse).Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r dwyrain o Gyffordd 2 fydd teithio tua'r gorllewin ar yr M48 a'r M4 hyd at Gyffordd 23A (Magwyr) yna ymuno 3'r M4 tua'r dwyrain hyd at Gyffordd 23 (Rogiet) ac ailymuno a'r M48 tua'r dwyrain.7. Y darn o gerbytffordd tua'r dwyrain yr M48 sy'n ymestyn o'r ffordd ymuno tua'r dwyrain wrth Gyffordd 2 (Cyfnewidfa Newhouse), a chan gynnwys y ffordd ymuno honno, hyd at bwynt 47 o fetrau i'r gorllewin o'r cymal mecanyddol ym mhen gorllewinol Pont Hafren yr M48.Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r dwyrain sy'n dymuno teithio ar yr M48 hyd at Gyffordd 1 (Aust) fydd dilyn y llwybr dargyfeirio uchod hyd at Gyffordd 23A (Magwyr), yna dychwelyd tua'r dwyrain ar yr M4 gan ddefnyddio Pont Tywysog Cymru ac ailymuno ei'r M48 tua'r gogledd hyd at Gyffordd 1.THE M48 MOTORWAY (JUNCTION 2 (NEWHOUSE INTERCHANGE), CHEPSTOW, MONMOUTHSHIRE) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 202-

THE WELSH MINISTERS propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the M48 motorway at Junction 2, Chepstow in the County of Monmouthshire.

The effect of the proposed Order will be to temporarily prohibit all vehicles, other than those being used by the emergency services and for the works, from proceeding on the lengths of the motorway specified in the Schedule to this Notice. The alternative routes are also described in that Schedule. It is expected that the prohibition, which will be signed accordingly, will operate intermittently overnight between 19:00 hours and 06:00 hours from 11 November 2021 until 1 May 2023 or until the temporary traffic signs are permanently removed.

Although the proposed Order is only expected to operate during the times and dates specified above it will remain valid for a maximum period of 18 months as a contingency should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required. Advance notice of any changes to times and dates will be displayed before any rescheduled work. J SADDLER, Transport Welsh Government

18

J SADDLER,

SCHEDULE

Temporary Prohibition of Vehicles & Alternative Routes

1. The length of the M48 westbound carriageway that extends from the nosing of the westbound exit slip road at Junction 2 (Newhouse Interchange) to the physical nosing of the westbound entry slip road at that Junction.The alternative route for westbound traffic is to exit the carriageway at Junction 2 and at the roundabout take the second exit to re-join the M48 westbound.

2. The length of the M48 eastbound carriageway that extends from the nosing of the eastbound exit slip road at Junction 2 (Newhouse Interchange) to the physical nosing of the eastbound entry slip road at that Junction.The alternative route for eastbound traffic is to exit the carriageway at Junction 2 and at the roundabout take the third exit to re-join the M48 eastbound.

3. The entire length of the M48 westbound exit slip road at Junction 2 (Newhouse Interchange).The alternative route for westbound traffic wishing to exit the carriageway will continue westbound to Junction 23 (Rogiet) and join the M4 motorway westbound to Junction 23A (Magor), there exit and return on the M4 and M48 eastbound to Junction 2.

4. The entire length of the M48 westbound entry slip road at Junction 2 (Newhouse Interchange).The alternative route for westbound traffic from Junction 2 will be eastbound on the M48 to Junction 1 (Aust) and re-join the M48 westbound.

1

5. The entire length of the M48 eastbound exit slip road at Junction 2 (Newhouse Interchange).The alternative route for eastbound traffic wishing to exit the carriageway will continue eastbound to Junction 1 (Aust) and return westbound to exit the carriageway at Junction 2.

6. The entire length of the M48 eastbound entry slip road at Junction 2 (Newhouse Interchange).The alternative route for eastbound traffic from Junction 2 will be westbound on the M48 and M4 to Junction 23A (Magor) then join the M4 eastbound to Junction 23 (Rogiet) and re-join the M48 eastbound.

7. The length of the M48 eastbound carriageway that extends from and including the eastbound entry slip road at Junction 2 (Newhouse Interchange) to a point 47 metres west of the mechanical joint located at the western end of the M48 Severn Bridge.The alternative route for eastbound traffic wishing to travel on the M48 to Junction 1 (Aust) will follow the diversion route above to Junction 23A (Magor), then return eastbound on the M4 using the Prince of Wales Bridge and re-join the M48 northbound to Junction 1.

Attachments

NEW2235675.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices