Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A40 TRUNK ROAD (ST CLEARS, CARMARTHENSHIRE TO HAVERFORDWEST, PEMBROKESHIRE) (TEMPORARY SPEED RESTRICTIONS & NO OVERTAKING) ORDER 202-

Notice ID: HAV2285984

Notice effective from
15th December 2021 to 14th January 2022

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales

Llywodraeth Cymru Welsh Government

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A40 (SANCLeRf SIR GAERFYRDDIN I HWLFFORDD, SIR BENFRO) (CYFYNGIADAU CYFLYMDER DROS DRO A DIM GODDIWEDDYD) 202-

MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddb Traffig Ffyrdd 1984 ymhen dim llai na 7 niwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn gwneud gwarth ar gefnffordd yr A40, neu gerllaw iddi, rhwng Sand§r, Sir Gaerfyrddin a Hwfffordd, Sir Benfro.

Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwneud y canlynol dros dro:

i. gosod terfyn cyflymder o 40 mya neu 10 mya ar y darnau o'r A40 a ddisgrifir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn; aii. gosod terfyn cyflymder o 10 mya ar y darnau o'r A40 a ddisgrifir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn.Dim ond pan fydd gwaith confoi yn digwydd y bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn gymwys ac ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hyn.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 3 lonawr 2022. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau a'r gwaharddiad dros dro yn weithredol o 00:01 o'r gloch ar 3 lonawr 2022 hyd 23:59 o'r gloch ar 28 lonawr 2022 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol.

Dim ond yn ystod y dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i'r Gorchymyn fod yn weithredol. Er hynny, bydd yn parhau'n ddilys am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf rhag ofn y bydd angen ailamserlennu'r gwaith neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall. Bydd hysbysiad ymlaen Haw am unrhyw newidiadau i'r amseroedd a'r dyddiadau yn cael ei arddangos cyn gwneud unrhyw waith a ailamserlennir.

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

ATODLEN 1

Terfyn cyflymder 40 mya neu 10 mya dros dro a dim goddiweddyd

Y darn o gefnffordd yr A40 sy'n ymestyn o bwynt 211 o fetrau i'r gorllewin o'i chyffordd 3 Chylchfan SanclSr hyd at bwynt 375 o fetrau i'r dwyrain o'i chyffordd 3 ffordd ddiddosbarth yr U6385 yn Llanddewi Felffre (gan gynnwys cerbytffyrdd cylchredol Cylchfan Heol Llanboidy a Chylchfan Blackbridge, Hendy-gwyn ar Daf).Y darn o gefnffordd yr A40 sy'n ymestyn o bwynt tua 1.11 cilometr i'r gorllewin o'i chyffordd 3 ffordd ddiddosbarth yr U6385 i Lanbedr Felffre hyd at bwynt 27 o fetrau i'r dwyrain o'i chyffordd 3 Chylchfan Robeston Wathen (gan gynnwys cerbytffordd gylchredol Cylchfan Penblewin).Y darn o gefnffordd yr A40 sy'n ymestyn o bwynt 37 o fetrau i'r gorllewin o'i chyffordd 3 Chylchfan Robeston Wathen hyd at bwynt 36 o fetrau i'r dwyrain o'i chyffordd 3 Chylchfan Pont Canaston.Y darn o gefnffordd yr A40 sy'n ymestyn o bwynt 39 o fetrau i'r gorllewin o'i chyffordd 3 Chylchfan Pont Canaston hyd at bwynt tua 1.2 cilometr i'r gogledd-ddwyrain o ganolbwynt ei chyffordd orllewinol 3'r ffordd sirol a elwir yn Cartlett, Hwlffordd.ATODLEN 2

Terfyn cyflymder 10 mya dros dro a dim goddiweddyd

Y darn o gefnffordd yr A40 sy'n ymestyn o'i chyffordd 3 Chylchfan Sancl§r hyd at bwynt 211 o fetrau i'r gorllewin o'r gyffordd honno.i

Y darn o gefnffordd yr A40 yn Llanddewi Felffre sy'n ymestyn o bwynt 375 o fetrau i'r dwyrain o'i chyffordd 3 ffordd ddiddosbarth yr U6385 am bellter o tua 1.49 cilometr.'i

Y darn o gefnffordd yr A40 sy'n ymestyn o bwynt 27 o fetrau i'r dwyrain o'i chyffordd 3 Chylchfan Robeston Wathen hyd at bwynt 37 o fetrau i'r gorllewin o'r gylchfan honno, gan gynnwys ei cherbytffordd gylchredol.ei

Y darn o gefnffordd yr A40 sy'n ymestyn o bwynt 36 o fetrau i'r dwyrain o'i chyffordd 3 Chylchfan Pont Canaston hyd at bwynt 39 o fetrau i'r gorllewin o'r gylchfan honno, gan gynnwys ei cherbytffordd gylchredol.Y darn o gefnffordd yr A40 sy'n ymestyn o bwynt tua 1.2 cilometr i'r gogledd-ddwyrain o ganolbwynt ei chyffordd 3'r ffordd sirol a elwir yn Cartlett hyd at ei chyffordd 3 Chylchfan Scotch well, Hwlffordd.THE A40 TRUNK ROAD (ST CLEARS, CARMARTHENSHIRE TO HAVERFORDWEST, PEMBROKESHIRE) (TEMPORARY SPEED RESTRICTIONS & NO OVERTAKING) ORDER 202-

THE WELSH MINISTERS propose, in not less than 7 days from the date of this Notice, to make an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the A40 trunk road between St Clears, Carmarthenshire and Haverfordwest, Pembrokeshire.

The effect of the proposed Order will be to temporarily:

i. impose a 40 mph or 10 mph speed limit on the lengths of the A40 described in Schedule 1 to this Notice; andii. impose a 10 mph speed limit on the lengths of the A40 described in Schedule 2 to this Notice.The 10 mph speed limit will only apply during convoy working and no overtaking will be permitted at these times.

The Order will come into force on 3 January 2022. The temporary restrictions and prohibition are expected to operate from 00:01 hours on 3 January 2022 until 23:59 hours on 28 January 2022 or until the temporary traffic signs have been permanently removed.

Although the Order is only expected to operate during the dates specified above it will remain valid for a maximum period of 18 months, as a contingency, should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required. Advance notice of any changes to times and dates will be displayed before any rescheduled work.

J SADDLER, Transport, Welsh Government

SCHEDULE 1

Temporary 40 mph or 10 mph speed limit and no overtaking

The length of the A40 trunk road that extends from a point 211 metres west of its junction with St Clears Roundabout to a point 375 metres east of its junction with the unclassified road U6385 at Llanddewi Velfrey (including the circulatory carriageways of Llanboidy Road and Blackbridge Roundabouts, Whitland).

The length of the A40 trunk road that extends from a point approximately 1.11 kilometres west of its junction with the unclassified U6385 to Lampeter Velfrey to a point 27 metres east of its junction with Robeston Wathen Roundabout (including the circulatory carriageway of Penblewin Roundabout).

The length of the A40 trunk road that extends from a point 37 metres west of its junction with Robeston Wathen Roundabout to a point 36 metres east of its junction with Canaston Bridge Roundabout.

The length of the A40 trunk road that extends from a point 39 metres west of its junction with Canaston Bridge Roundabout to a point approximately 1.2 kilometres north-east of the centre-point of its western junction with the county road known as Cartlett, Haverfordwest.

SCHEDULE 2

Temporary 10 mph speed limit and no overtaking

The length of the A40 trunk road that extends from its junction with St Clears Roundabout to a point 211 metres west of that junction.

The length of the A40 trunk road at Llanddewi Velfrey that extends from a point 375 metres east of its junction with the unclassified road U6385 for a distance of approximately 1.49 kilometres.

The length of the A40 trunk road that extends from a point 27 metres east of its junction with Robeston Wathen Roundabout to a point 37 metres west of that roundabout, including its circulatory carriageway.

The length of the A40 trunk road that extends from a point 36 metres east of its junction with Canaston Bridge Roundabout to a point 39 metres west of that roundabout, including its circulatory carriageway.

The length of the A40 trunk road that extends from a point approximately 1.2 kilometres north-east of the centre-point of its junction with the county road known as Cartlett to its junction with Scotchwell Roundabout, Haverfordwest.

Attachments

HAV2285984.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices