Search for more Public Notices in your area
D N O Consulting Ltd
Licensing

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING

Notice ID: NEW2287107

Notice effective from
16th December 2021 to 15th January 2022

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR RIVER USK DIRECTIONAL DRILL

Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that DNO Consulting Ltd has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to conduct a horizontal directional drill under the River Usk, Newport for the purpose of laying a power cable.

You can see the application documents free of charge, from

https://Dublicreaister

. naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application reference number DEML2158. In light of the current public health situation surrounding coronavirus (COVID-19) a hard copy of the application and supporting documents will not be available in a public place at this time.

Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 OTP, or e-mail:

marinelicensina@naturalresourceswales.aov.ukRepresentations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: DEML2158

In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent. Please be aware that representations received will be shared with the applicant and may be made publicly available, after redacting personal details in line with General Data Protection Regulation.

Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received.

DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009

RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL

CAIS AM DRWYDDED FOROL AR GYFER GWAITH DRILIO CYFEIRIOL AFON WYSG

Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009, fod DNO Consulting Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, am drwydded forol i gynnal gwaith drilio cyfeiriol llorweddol dan Afon Wysg, Casnewydd ar gyfer gosod cebl pwer.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n

https://Dublicreaister.naturalresources

, wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais DEML2158. Yng ngoleuni'r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o'r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn'.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i'r Tim Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 OTP, neu yrru e-bost at marinelicensina®

cvfoethnaturiolcvmru.aov.uk

.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau o fewn 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: DEML2158 Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo. Byddwch yn ymwybodol y bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu rhannu a'r ymgeisydd a gall y byddant ar gael i'r cyhoedd ar 61 golygu manylion personol, yn unol &'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

&'r

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo copi o unrhyw sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir i'r ymgeisydd.

Attachments

NEW2287107.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices