Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A487 TRUNK ROAD (FISHGUARD, PEMBROKESHIRE TO CARDIGAN, CEREDIGION) (TEMPORARY TRAFFIC RESTRICTIONS & PROHIBITIONS) ORDER 2021

Notice ID: HAV2290914

Notice effective from
5th January 2022 to 4th February 2022

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A487 (ABERGWAUN, SIR BENFRO I ABERTEIFI, CEREDIGION) (CYFYNGIADAU A GWAHARDDIADAU TRAFFIG DROS DRO) 2021
MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A487, neu gerllaw iddi, rhwng Abergwaun ac Aberteifi.
Effaith y Gorchymyn yw gwneud y canlynol dros dro:
i. gosod terfyn cyflymder o 40 mya neu 10 mya ar y darnau o gefnffordd yr A487 a ddisgrifir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn; a

ii. gosod terfyn cyflymder o 10 mya ar y darnau o gefnffordd yr A487 a ddisgrifir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn.

Dim ond pan fydd gwaith confoi yn digwydd y bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn gymwys ac ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hyn.
iii. gwahardd pob cerbyd, ag eithrio rhai a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys neu ar gyfer y gwaith, rhag mynd ar y darn o gefnffordd yr A487 a ddisgrifir yn Atodlen 3 i'r Hysbysiad hwn. Disgrifir y llwybr arall yn yr Atodlen honno hefyd.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 6 lonawr 2022. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau ar gwaharddiad dros dro yn i. a ii. uchod yn weithredol o 00:01 o'r gloch ar 6 lonawr 2022 hyd 23:59 o'r gloch ar 10 Chwefror 2022.
Disgwylir y bydd y gwaharddiad dros dro yn iii. uchod yn weithredol ar 9 lonawr 2022 (07:00 - 19:00 o'r gloch) ac ar unrhyw ddydd Sul wedi hynny nes bod y gwaith wedi'i gwblhau a chaiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol.
Dim ond yn ystod y dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i'r Gorchymyn fod yn weithredol. Er hynny, bydd yn parhau'n ddilys am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf, rhag ofn y bydd angen ailamserlennu'r gwaith neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall. Bydd hysbysiad ymlaen Haw am unrhyw newidiadau i'r amseroedd a'r dyddiadau yn cael ei arddangos cyn gwneud unrhyw waith a ailamserlennir.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://l

lyw.cym ru/gorch myn ion-ffy rdd.
J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
ATODLEN 1
Terfyn cyflymder 40 mya neu 10 mya dros dro a dim goddiweddyd
Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 364 o fetrau i'r gogledd o'i chyffordd ag Old Newport Road, Cwm Abergwaun hyd at bwynt tua 1.3 cilometr i'r de-orllewin o ganolbwynt ei chyffordd 3 ffordd yr C3163 i Frynhenllan, Dinas.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt tua 1.2 cilometr i'r gogledd-ddwyrain o ganolbwynt ei chyffordd 3 ffordd yr C3163 i Frynhenllan, Dinas hyd at bwynt 100 metr i'r gorllewin o'i chyffordd a"r U3141 Ffordd Bedd Morris, Trefdraeth.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 185 o fetrau i'r dwyrain o ganolbwynt ei chyffordd S'r U3447 Feidr Bentick, Trefdraeth hyd at bwynt 245 o fetrau i'r de-orllewin o ganolbwynt ei chyffordd 3 ffordd yr U3195 yn Felindre Farchog.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 52 o fetrau i'r dwyrain o ganolbwynt ei chyffordd 3 ffordd yr U3195 yn Felindre Farchog hyd at bwynt 340 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd a'r B4332 yn Eglwyswrw.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 274 o fetrau i'r dwyrain o ganolbwynt ei chyffordd a'r B4332 yn Eglwyswrw hyd at ei chyffordd S chylchfan yr A487/A478 yn Aberteifi.

ATODLEN 2
Terfyn cyflymder 10 mya dros dro a dim goddiweddyd
Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o'i chyffordd a Sgwar Abergwaun hyd at bwynt 364 o fetrau i'r gogledd o'i chyffordd ag Old Newport Road, Cwm Abergwaun.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt tua 1.3 cilometr i'r de-orllewin o ganolbwynt ei chyffordd 3 ffordd yr C3163 i Frynhenllan, Dinas hyd at bwynt tua 1.2 cilometr i'r gogledd-ddwyrain o ganolbwynt y gyffordd honno.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 100 metr i'r gorllewin o'i chyffordd a'r U3141 Ffordd Bedd Morris, Trefdraeth hyd at bwynt 185 o fetrau i'r dwyrain o ganolbwynt ei chyffordd 3'r U3447 Feidr Bentick, Trefdraeth.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 245 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd a ffordd yr U3195 yn Felindre Farchog hyd at bwynt 52 o fetrau i'r dwyrain o'r gyffordd honno.

Y darn o gefnffordd yr A487 sy'n ymestyn o bwynt 340 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd a'r B4332 yn Eglwyswrw hyd at bwynt 274 o fetrau i'r dwyrain o'r gyffordd honno.

ATODLEN 3 Gwahardd cerbydau dros dro
Y darn o gefnffordd yr A487 yng Nghwm Abergwaun sy'n ymestyn tua'r gogledd-orllewin o ganolbwynt ei chyffordd 3'r B4313 Hamilton Street hyd at Pare y Morfa Farm.

Llwybr arall
Y prif Iwybr arall ar gyfer cerbydau sy'n teithio tua'r dwyrain fydd mynd ar yr A40 tua'r de i Hwlffordd, yr A40 tua'r dwyrain i Gylchfan Penblewin, Arberth a'r A478 tua'r gogledd i Aberteifi er mwyn ailymuno 3'r A487 tua'r de/gogledd: i'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio tua'r gorllewin. Bydd llwybr arall byrrach ar gael ar gyfer traffig lleol.

THE A487 TRUNK ROAD (FISHGUARD, PEMBROKESHIRE TO CARDIGAN, CEREDIGION) (TEMPORARY TRAFFIC RESTRICTIONS & PROHIBITIONS) ORDER 2021
THE WELSH MINISTERS have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to undertake works on or near the A487 trunk road between Fishguard and Cardigan.
The effect of the Order is to temporarily:
i. impose a 40 mph or 10 mph speed limit on the lengths of the A487 trunk road described in Schedule 1 to this Notice; and

ii. impose a 10 mph speed limit on the lengths of the A487 trunk road described in Schedule 2 to this Notice.

The 10 mph speed limit will only apply during convoy working and no overtaking will be permitted at these times.
iii. prohibit all vehicles, other than those being used by the emergency services or for the works, from proceeding on the length of the A487 trunk road described in Schedule 3 to this Notice. The alternative route is also described therein.

The Order comes into force on 6 January 2022. The temporary restrictions and prohibition at i. and ii above are expected to operate from 00:01 hours on 6 January 2022 until 23:59 hours on 10 February 2022.
The temporary prohibition at iii. above is expected to operate on 9 January 2022 (07:00 - 19:00 hours) and any Sunday thereafter until the works are complete and the temporary traffic signs are permanently removed.
Although the Order is only expected to operate during the dates specified above it will remain valid for a maximum period of 18 months, as a contingency, should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required. Advance notice of any changes to times and dates will be displayed before any rescheduled work.
A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov

. wales/road-orders.
J SADDLER, Transport, Welsh Government
SCHEDULE 1
Temporary 40 mph or 10 mph speed limit and no overtaking
The length of the A487 trunk road that extends from a point 364 metres north of its junction with Old Newport Road, Lower Town, Fishguard to a point approximately 1.3 kilometres south-west of the centre of its junction with the C3163 road to Bryn-Henllan, Dinas Cross.
The length of the A487 trunk road that extends from a point approximately 1.2 kilometres north-east of the centre of its junction with the C3163 road to Bryn-Henllan, Dinas Cross to a point 100 metres west of its junction with the U3141 Ffordd Bedd Morris, Newport.
The length of the A487 trunk road that extends from a point 185 metres east of the centre of its junction with the U3447 Feidr Bentick, Newport to a point 245 metres south-west of the centre of its junction with the U3195 road at Felindre Farchog.
The length of the A487 trunk road that extends from a point 52 metres east of the centre of its junction with the U3195 at Felindre Farchog to a point 340 metres west of the centre of its junction with the B4332 at Eglwyswrw.
The length of the A487 trunk road that extends from a point 274 metres east of the centre of its junction with the B4332 at Eglwyswrw to its junction with the A487/A478 roundabout at Cardigan.
SCHEDULE 2
Temporary 10 mph speed limit and no overtaking
The length of the A487 trunk road that extends from its junction with Fishguard Square to a point 364 metres north of its junction with Old Newport Road, Lower Town, Fishguard.
The length of the A487 trunk road that extends from a point approximately 1.3 kilometres south-west of the centre of its junction with the C3163 road to Bryn-Henllan, Dinas Cross to a point approximately 1.2 kilometres north-east of the centre of that junction.
The length of the A487 trunk road that extends from a point 100 metres west of its junction the U3141 Ffordd Bedd Morris, Newport to a point 185 metres east of the centre of its junction with the U3447 Feidr Bentick, Newport.
The length of the A487 trunk road that extends from a point 245 metres west of the centre of its junction with the U3195 road at Felindre Farchog to a point 52 metres east of that junction.
The length of the A487 trunk road that extends from a point 340 metres west of the centre of its junction with the B4332 at Eglwyswrw to a point 274 metres east of that junction.
SCHEDULE 3 Temporary prohibition of vehicles
The length of the A487 trunk road at Lower Town, Fishguard that extends north-westbound from the centre of its junction with the B4313 Hamilton Street to Pare y Morfa Farm.
Alternative route
The main alternative route for eastbound vehicles is via the southbound A40 to Haverfordwest, eastbound A40 to Penblewin Roundabout, Narberth and northbound A478 to Cardigan to rejoin the south/northbound A487: vice versa for westbound vehicles. A shorter alternative route will be available for local traffic.

Attachments

HAV2290914.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices