Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A40 TRUNK ROAD (BRECON ROAD AND MONMOUTH ROAD, ABERGAVENNY, MONMOUTHSHIRE) (20 MPH SPEED LIMIT) ORDER 202-

Notice ID: NEW2302306

Notice effective from
10th January 2022 to 9th February 2022

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government
GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A40 (FFORDD ABERHONDDU A FFORDD TREFYNWY, Y FENNI, SIR FYNWY) (TERFYN CYFLYMDER 20 MYA) 202-
Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu gwneud Gorchymyn drwy arfer eu pwerau o dan adran 84(1 )(a) a (2) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.
Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd cyflwyno terfyn cyflymder 20 mya ar y darn o gefnffordd yr A40 o'r enw Ffordd Aberhonddu a Ffordd Trefynwy yn y Fenni, Sir Fynwy sy'n ymestyn o bwynt 115 o fetrau i'r gorllewin o ganolbwynt ei chyffordd 3 Heol Undeb Orllewinol hyd at bwynt 40 metr i'r de o ganolbwynt ei chyffordd S Heol yr Orsaf.
Yn ystod cyfnod o 21 o ddiwrnodau o 10 lonawr 2022 ymlaen, gellir edrych ar gopi o'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd 3 phlan a Datganiad o'r Rhesymau dros wneud y Gorchymyn, yn rhad ac am ddim, yn ystod oriau swyddfa arferol, yn swyddfeydd Cyngor Sir Fynwy yn Neuadd y Sir, y Rhadyr, Brynbuga NP15 1GA. Gellir hefyd gael copi'au yn rhad ac am ddim drwy ysgrifennu at y cyfeiriad post neu'r cyfeiriad e-bost isod gan ddyfynnu'r cyfeirnod qA1472982.

Noder: Bydd mynediad i Neuadd y Sir yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau COVID-19 perthnasol fydd ar waith ar y pryd. Oherwydd cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol COVID-19, rhaid gwneud apwyntiad ymlaen Haw i weld y dogfennau drwy anfon neges e-bost at

traffic@monmouthshire.gov.uk

.
Rhaid anfon unrhyw wrthwynebiadau, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, a chan ddyfynnu'r cyfeirnod
qA1472982, drwy e-bost i Trafn id iaeth.YGangenOrchmynion@llyw. cymru neu yn ysgrifenedig i: Y Gangen
Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ erbyn 31 lonawr 2022.
Os ydych yn dymuno gwrthwynebu, cefnogi neu gyflwyno sylwadau, efallai y bydd angen i ni ymgynghori 3 phobl a sefydliadau y tu allan i Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses ymgynghori caniateir i ni roi gwybodaeth iddynt, gan gynnwys gwybodaeth yr ydych wedi ei rhoi i ni a'ch data personol. Ni fyddwn, fodd bynnag, yn datgelu eich manylion personol ond pan fo hynny'n angenrheidiol er mwyn ymdrin i'r materion a godwyd. Os nad ydych yn dymuno i ddata personol gael ei anfon ymlaen at drydydd parti, dylech nodi pam pan fyddwch yn cyflwyno eich gohebiaeth a bydd Gweinidogion Cymru yn cop'io'r sylwadau i'r trydydd parti priodol gyda'r enw a'r cyfeiriad wedi eu dileu. Os bydd Ymchwiliad Cyhoeddus lleol yn cael ei gynnal, bydd yr Arolygydd yn gweld y sylwadau ond efallai y bydd yn rhoi llai o sylw iddynt o ganlyniad i hyn.
Gellir gweld copi o'r Hysbysiad hwn, y Gorchymyn, y Plan a'r Datganiad o'r Rhesymau ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://llyw.cymru/gorchmynion-ffyrdd

a/neu gellir cael copTau print bras yn rhad ac am ddim drwy ysgrifennu at: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ gan ddyfynnu'r cyfeirnod qA1472982.
J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
THE A40 TRUNK ROAD (BRECON ROAD AND MONMOUTH ROAD, ABERGAVENNY, MONMOUTHSHIRE) (20 MPH SPEED LIMIT) ORDER 202-
The Welsh Ministers propose to make an Order in exercise of their powers under section 84(1 )(a) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984.
The effect of the proposed Order will be to introduce a 20 mph speed limit on the length of the A40 trunk road known as Brecon Road and Monmouth Road at Abergavenny, Monmouthshire that extends from a point 115 metres west of the centre-point of its junction with Union Road West to a point 40 metres south of the centre-point of its junction with Station Road.
During a period of 21 days from 10 January 2022, a copy of the proposed Order, together with a plan and a Statement of Reasons for making the Order may be inspected, free of charge, during normal opening hours from Monmouthshire County Council at Monmouthshire County Hall, The Radyr, Usk NP15 1 GA. Copies may also be obtained free of charge by writing to the address or email address below quoting reference number qA1472982.
Please note: Access to Monmouthshire County Hall will be subject to the relevant COVID-19 restrictions in place at the time. Due to COVID-19 social distancing restrictions, inspection of the documents will be by prior appointment only by emailing

traffic@monmouthshire.gov.uk

.
Objections, specifying the grounds on which they are made and quoting reference number qAI 472982, must be sent by email to Transport.OrdersBranch@gov.wales or in writing to Welsh Government, Orders Branch, Transport, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ by 31 January 2022.
Should you wish to object, support or make representations, the Welsh Government we may need to consult with people and organisations outside - the Welsh Government. As part of the consultation process we may pass information to them, including information you have given us and your personal data. We will however, only disclose your personal details where it is necessary to do so to address the issues you have raised. If you do not wish for certain personal data to be forwarded to third parties, you should state why when submitting your correspondence and the Welsh Ministers will copy the representations to the appropriate third parties with the name and address removed and if there is to be a local Public Inquiry, the representations will be seen by the Inspector who may give them less weight as a result.
A copy of this Notice, the Order, Plan and Statement of Reasons can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wa

les/road-orders and/or obtained in larger print free of charge by writing to Welsh Government, Orders Branch, Transport, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ quoting reference number qA1472982.
J SADDLER, Transport, Welsh Government

Attachments

NEW2302306.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices