Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: WAR2328256

Notice effective from
9th February 2022 to 11th March 2022

PCAC PEDW
Adeilad y Goron Pare Cathays
PEDW.GwaithAchos@llyw.cymru PEDW.CaseworkOgov.wales
Crown Buildings Cathays Park Caerdydd CF10 3NQ
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
HYSBYSIR DRWY HYN Y BYDD AROLYGYDD A BENODIR GAN WEINIDOGION CYMRU O DAN BARAGRAFF 1(1) ATODLEN 6 DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 I BENDERFYNU AR YR APEL YN CYNNAL YMCHWILIAD RHITHWIR1 AR
DYDD MAWRTH, 01 MAWRTH 2022 AM 10:00yb
I'R APELIADAU GAN PENRHYN HOMES YN ERBYN PENDERFYNIAD CYNGOR SIR ?DINBYCH, SEF YR AWDURDOD CYNLLUNIO LLEOL, I WRTHOD RHOI CANIATAD CYNLLUNIO AR GYFER DYMCHWEL ANNEDD AC ADEILADAU ALLAN PRESENNOL, ADEILADU FFYRDD YSTAD MEWNOL, CARTHFFOSYDD, SYSTEMAU DRAENIO CYNALIADWY A MANNAU AGORED, TIRWEDDU STRATEGOL A CHALED/MEDDAL A GWAITH ATODOL, MEWN CYSYLLTIAD A CHAIS 43/2018/0751 AR GYFER FFORDD GYSWLLT NEWYDD I FFORDD TALARGOCH (A547) AR DIR AR FFERM MINDALE, MELIDEN, PRESTATYN AC ADEILADU FFORDD NEWYDD (ODDEUTU 400M O HYD) O FFORDD TALARGOCH (A547) I DIR AR FFERM MINDALE, MEWN CYSYLLTIAD A CHAIS 43/2018/0750 AR GYFER DATBLYGIAD PRESWYL AR DDYRANIAD TIR AR GYFER TAI AR DIR I'R DE-ORLLEWIN O FFORDD TY NEWYDD ODDI AR FFORDD TALARGOCH (A547), MELIDEN, PRESTATYN.
TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT AN INSPECTOR APPOINTED BY
THE WELSH MINISTERS UNDER PARAGRAPH 1 (1) OF SCHEDULE 6 TO THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 TO DETERMINE THE APPEAL WILL HOLD A VIRTUAL INQUIRY1 ON
TUESDAY 01 MARCH 2022
INTO THE APPEALS BY PENRHYN HOMES AGAINST THE DECISION OF DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL AS LOCAL PLANNING AUTHORITY TO REFUSE PLANNING PERMISSION FOR THE DEMOLITION OF EXISTING DWELLING AND OUTBUILDINGS, CONSTRUCTION OF INTERNAL ESTATE ROADS, SEWERS, SUDS DRAINAGE AND OPEN SPACES, STRATEGIC AND HARD/SOFT LANDSCAPING AND ANCILLARY WORKS, IN ASSOCIATION WITH APPLICATION 43/2018/0751 FOR NEW LINK ROAD TO FFORDD TALARGOCH (A547) AT LAND AT MINDALE FARM, MELIDEN, PRESTATYN AND THE CONSTRUCTION OF A NEW ROAD (APPROX 400M IN LENGTH FROM FFORDD TALARGOCH (A547) TO LAND AT MINDALE FARM, IN ASSOCIATION WITH APPLICATION 43/2018/0750 FOR RESIDENTIAL DEVELOPMENT ON HOUSING LAND ALLOCATION AT LAND SOUTH WEST OF FFORDD TY NEWYDD OFF FFORDD TALARGOCH (A547), MELIDEN, PRESTATYN
1 I gymryd rhan yn yr Ymchwiliad rhithwir, bydd angen I'r cyfranogwyr ddefnyddlo Microsoft Teams (trwy ap neu borwr gwe). Mae'r ddolen hon yn rhol rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio Microsoft Teams

https://support.office.com/en-us/

teams.

Os hoffech arsylwi'r ymchwiliad neu gymryd rhan ynddo, cofrestrweh eich diddordeb trwy anfon neges e-bost at PEDW.GwaithAchos@llyw.cymru
2 wythnos cyn yr ymchwiliad fan bellaf. Os byddweh yn cymryd rhan, nodweh p'un a fyddai'n well gennych wneud hynny yn Gymraeg neu yn Saesneg. Bydd y pynciau sydd i'w trafod yn yr Ymchwiliad yn cael eu hanfon atoch ar wahan, ynghyd a chyfarwyddiadau ar sut i ymuno a'r digwyddiad.

1 To take part in the virtual Inquiry, participants will need to have access to Microsoft Teams (via an app or web browser). The following link gives further information on how to use this.

https://support.office.com/en-us/teams

. If you wish to observe or take an active part in the inquiry, please register your interest to PEDW.CaseworkOgov.wales no later than 2 weeks before the inquiry. If actively participating please state your preference of Welsh or English.
The topics to be discussed at the Inquiry will be sent to you under separate cover, along with instructions on how to join the event.
Rydym yn Croesawu Gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg
We Welcome Communications In Welsh and English

Attachments

WAR2328256.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices