Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
General

Vary a full licence to Abstract

Notice ID: HAV2439034

Notice effective from
15th June 2022 to 15th July 2022

Cyfoeth Naturiol Cymru
Natural Resources Wales

Amrywlo trwydded lawn I dynnu dwr

Deddf Adnoddau Dwr 1991 (fel y'i dlwyglwyd gan Ddeddf Dwr 2003)


Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adran 37 Deddf Adnoddau Dwr 1991 a Rheoliad 6 Rheoliadau Adnoddau Dwr (Tynnu a Chronni Dwr) 2006 i gais gael ei wneud i Cyfoeth Naturiol Cymru gan Dwr Cymru Cyfyngedig i amrywio trwydded lawn i dynnu dwr, rhif cyfres 22/61/04/0038, sy'n awdurdodi tynnu dwr o Enw Corff Dwr yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SN 03 24. Yr amrywiad y gwneir cais amdano yw cynyddu'r uchafswm dyddiol o ddwr a ganiateir i'w dynnu o 5,000 metr ciwbig i 11,000 metr ciwbig.

Gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gall hyn gymryd amser i'w brosesu a gallai fod tal. Os ydych am ofyn am gopi neu dymunwch wneud sylwadau ynghylch y cais, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw'r ymgeisydd a'r Cyfeirnod PAN-017473 i Gyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP neu drwy e-bost i permittingconsultations@

naturalresourceswales.gov.uk

erbyn 13/07/2022 fan bellaf.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan http^natural resources. wales/?lang=cy neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 0653000 (Dydd Llun-Gwener, 9-5).

Vary a full licence to abstract


Water Resources Act 1991 (as amended by the Water Act 2003)


Notice is hereby given, in accordance with Section 37 of the Water Resources Act 1991 and Regulation 6 of the Water Resources (Abstraction and Impounding) Regulations 2006 that an application has been made to Natural Resources Wales by Dwr Cymru Welsh Water to vary a full licence to abstract water, serial number 22/61/04/0038, which authorises the abstraction of water from a surface water source at National Grid Reference SN 03 24. The variation applied for is to increase the permitted daily maximum quantity of water to be abstracted from 5,000 cubic metres to 11,000 cubic metres.

You can request a copy of the information from us. This may take time to process and there could be a charge. If you wish to request a copy of the application or comment on it, you must do so in writing, quoting the name of the applicant and Reference Number PAN-017473 to Natural Resources Wales, Permitting Service, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by email to permittingconsultations@

naturalresourceswales.gov.uk

by no later than 13/07/2022.

For further information please see the consultations section of our website http:/maturalresources. wales/?lang=en or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

Attachments

HAV2439034.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices