Search for more Public Notices in your area
Planning

Denbigshire, Multiple Planning Notices

Notice ID: WAR2454589

Notice effective from
6th July 2022 to 5th August 2022

Denbighshire County Council


Rhybudd O Ddatblygiad Arfaethedig

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
EA - Rhif cais 01/2022/0523 - Graig Quarry, Graig Road, Dinbych - Cyfuno cais i ymestyn ennill a gweithio calchfaen, mewnforio gwastraff anadweithiol ac adfer i dir amwynder.
MD - Rhif cais 02/2022/0561 - Cyn Ysgol Stryd Y Rhos, Stryd Y Rhos, Rhuthun - Dymchwel adeiladau a strwythurau presennol a chlirio safle; codi 20 annedd a gwaith seilwaith cysylltiedig yn cynnwys mynediad, draenio a darparu mannau agored.
LBS73 - Rhif cais 02/2022/0547 - Ye Olde Cross Keys Inn, Llanfwrog, Rhuthun - Manylion ffenestri a drysau newydd, a gorffeniad rendr a gyflwynwyd yn unol ag amodau rhif 3 a 4 o Ganiatad Adeilad Rhestredig rhif 02/2019/0970.
LB - Rhif cais 03/2022/0559 - Storfa y tu ol i 19-21 Stryd YCastell, Llangollen - Trosi adeilad atodol i ffurfio 2 fflatiau stiwdio a gwaith cysylltiedig (cais Adeilad Rhestredig).

Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 3 Awst 2022.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais cynllunio yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - Cais Adeilad Rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
EA - datblygiad sy'n dod gyda datganiad amgylcheddol
LBS73 - Adeilad Rhestredig - Cais i amrywio neu ollwng amodau
EA - development accompanied by an environmental statement LBS73 - Listed Building - Application to vary or discharge conditions
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.ukNotice of Proposed Development

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
EA - Application No. 01/2022/0523 - Graig Quarry, Graig Road, Denbigh - Consolidating application for the extension of winning and working of limestone, importation of inert waste and restoration to amenity land.
MD - Application No. 02/2022/0561 - Former Rhos Street School, Rhos Street, Ruthin -Demolition of existing buildings, structures and site clearance; erection of 20 no. dwellings and associated infrastructure works comprising access, drainage, and open space provision.
LBS73 - Application No. 02/2022/0547 - Ye Olde Cross Keys Inn, Llanfwrog, Ruthin -Details of new windows and doors, and render finish submitted in accordance with condition no's 3 and 4 of Listed Building Consent code no. 02/2019/0970.
LB - Application No. 03/2022/0559 - Store rear of 19-21 Castle Street, Llangollen - Conversion of ancillary building to form 2 no. studio apartments and associated works (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 6 July 2022 until 3 August 2022 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 3 August 2022.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent MD - major development
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 6 Gorffennaf 2022 i 3 Awst 2022 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.

Attachments

WAR2454589.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices