Search for more Public Notices in your area
Traffic

Llantarnum Road, Prohibition of Pedestrians

Notice ID: NEW2477243

Notice effective from
3rd August 2022 to 2nd September 2022


Torfaen County Borough Council Road Traffic Regulation Act 1984 (As Amended) Section 14(1 Mb) Public Footpath No. 163 At Cwmbran Temporary Prohibition Of Pedestrians Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as Amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians and cyclists from proceeding along Public Footpath No. 163 at Cwmbran from its junction with Llantarnam Road and running in a north-easterly south­easterly direction for approximately 170 metres to its junction with Newport Road.

An alternative route has been identified along the existing adopted highway network.
The prohibition is necessary because of the likelihood of danger to the public.

The Order will come into operation on 10 August 2022 and will continue in force for a period of six months or until the works have been completed whichever is the sooner.

Dated: 3 August 2022


Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (Fely'i Diwygiwyd1 Adran 14(1 Mb! Llwybr Cyhoeddus Rhif 163 Yng Nghwmbran Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Pros Pro 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wrth arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn effaith yr hwn fydd gwahardd cerddwyr a seiclwyr rhag mynd ar hyd Llwybr Cyhoeddus Rhif 163 yng NghwmbrSn o'i gyffordd gyda Llantarnam Road ac yn mynd i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol de-ddwyreiniol am ryw 170 metr hyd at ei gyffordd a Newport Road.

Mae ffordd angen wedi ei nodi ar hyd y rhwydwaith presennol y priffyrdd sydd wedi eu mabwysiadu.
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd y tebygrwydd o berygl i'r cyhoedd.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 10 Awst 2022 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o chwe mis neu tan y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf.

Dyddiwyd: 3 Awst 2022

Attachments

NEW2477243.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices