Search for more Public Notices in your area
Dr Matthew Perkins
Licensing

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING

Notice ID: HV4247575

Notice effective from
14th June 2018 to 14th July 2018

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE TO DEPOSIT A NUMBER OF BIOLOGY SETTLEMENT TILES IN AID OF RESEARCH AT CHAPEL BAY, MILFORD HAVEN AND SAINT BRIDES BAY, PEMBROKESHIRE

Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Swansea University has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to deposit a number of biology settlement tiles in aid of research at Chapel Bay, Milford Haven and Saint Brides Bay, Pembrokeshire

The application and plans showing the position of the works may be inspected at Milford Haven Town Hall, Hamilton Terrace, Milford Haven.

Alternatively, copies of the application can be obtained from the Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP. Permittingconsultations@Naturalresourceswales.gov.uk.

Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP, or e-mail marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk

Representations or objections should be made within 28 days of the date of this notice (14.06.2018), quoting reference:DEML1829

In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent.

Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received.

DEDDF Y MOR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL

CAIS AM DRWYDDED FOROL I OSOD NIFER O FFRAMIAU YMCHWIL BIOLEGOL ER BUDD GWAITH YMCHWIL YM MAE'R CAPEL,

ABERDAUGLEDDAU A BAE SAIN FFRAID, SIR BENFRO

Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4, Pennod 1, Adran 68 Deddf y M6r a Mynediad i'r Arfordir 2009, fod Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, am drwydded forol i osod nifer o fframiau ymchwil biolegol er budd gwaith ymchwil ym Mae'r Capel, Aberdaugleddau a Bae Sain Ffraid, Sir Benfro.

Gellir gweld y cais a'r cynlluniau sy'n dangos safle'r gwaith yn Milford Haven Town Hall, Hamilton Terrace, Milford Haven.

Fel arall, gellir cael cop'iau o'r cais gan Wasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, 29 Heol Casnewydd, Ty Cambria, Caerdydd CF24 0TP. Permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i'r TTm Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, 29 Heol Casnewydd, Ty Cambria, Caerdydd CF24 0TP, neu anfon e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau o fewn 28 diwrnod i ddyddiad yr hysbysiad hwn (14.06.2018), gan ddyfynnu'r cyfeirnod: DEML1829

Dylech gynnwys yn eich sylw/gwrthwynebiad gyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddoi'r ymgeisydd gopi o'rsylwneu'r gwrthwynebiad adderbynnir.

Attachments

HV4247575.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices