Search for more Public Notices in your area
The Planning Inspectorate
Planning

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 2016

Notice ID: MF0284639

Notice effective from
11th July 2018 to 10th August 2018

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 2016 The Developments of National Significance (Wales) Regulations 2016

Application by: Gwent Farmers Community Solar Scheme Ltd Application site: Land on the Caldicot Levels to the South of the Llanwern Steelworks site

Development proposed: Erection of a renewable energy hub with a net installed generation capacity and maximum export to grid of 49.9MW comprising of up to 245,000 ground mounted solar panels, battery storage container units (up to 200 units), underground cabling, grid connection hub, associated infrastructure, landscaping and environmental enhancements

Notice is hereby given that an Inspector appointed by the Welsh Ministers, Mrs S E Worden BA, DipLH, MCD, RTPI will hold Hearing sessions at:

The Lysaght Institute, Orb Drive, off Corporation Road, Newport, NP19 0RA on Tuesday 07 August 2018 at 10:00 (Hearing 1) Wednesday 08 August 2018 at 10:00 (Hearing 2) and Thursday 09 August 2018 at 10:00 (Hearing 3) The purpose of the Hearings is for the Inspector to hear evidence relating to Protected Species and habitat (Hearing 1), Character and appearance of the surrounding area (Hearing 2) and Flood risk, highway safety and conditions (Hearing 3).

Please note that although the events are open to members of the public to observe, only those specifically invited by the Inspector are entitled to participate. As such, there will be limited seating available. Members of the public can view the application documents online at https://acp.planninginspectorate.gov.uk/ViewCase.aspx?Caseid= 3150137&CoID=0 or by appointment at Newport City Council offices at all reasonable hours.

Members of the public can also obtain copies of the Environmental Statement from the Applicant at a charge set by them, so long as stocks last. The Applicant's contact details are as follows: Gwent Farmers Community Solar Scheme Ltd C/O Savills (UK) Ltd York House Blackbrook Business Park Taunton TA1 2PX E-Mail: nbeddoe@savills.com Telephone: 01823 692654 More information on the DNS process, including a guide for communities can be found at: http://gov.wales/topics/planning/ developcontrol/developments-of-national-significance/?lang=en. Isabel Nethell, Head of Service, The Planning Inspectorate, Crown Building, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ

0303 444 5946

dns.wales@pins.gsi.gov.uk Date: 11 July 2018

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i diwygiwyd) Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocad

Cenedlaethol (Cymru) 2016

Cais gan: Gwent Farmers Community Solar Scheme Ltd

Safle'r cais: Tir ar Wastadeddau Cil-y-coed i'r de o safle Gwaith

Dur Llanwern

Datblygiad arfaethedig: Adeiladu canolfan ynni adnewyddadwy a gallu cynhyrchu gosodedig net ac uchafswm allforio i'r grid o 49.9MW, yn cynnwys hyd at 245,000 o baneli solar wedi'u gosod ar y ddaear, unedau storio batris (hyd at 200 o unedau), ceblau tanddaearol, hwb cysylltu a'r grid, seilwaith cysylltiedig, tirweddu a gwelliannau amgylcheddol.

Hysbysir trwy hyn y bydd Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru, sef Mrs S E Worden BA, DipLH, MCD, RTPI yn cynnal Gwrandawiadau yn:

Sefydliad Lysaght, Orb Drive, ger Corporation Road,

Casnewydd, NP19 0RA

dydd Mawrth 07 Awst 2018 am 10:00 (Gwrandawiad 1) dydd Mercher 08 Awst 2018 am 10:00 (Gwrandawiad 2) a dydd Iau 09 Awst 2018 am 10:00 (Gwrandawiad 3)

Diben y Gwrandawiadau yw i'r Arolygydd glywed tystiolaeth yn ymwneud a Rhywogaethau a warchodir a chynefin (Gwrandawiad 1), Cymeriad a golwg yr ardal gyfagos (Gwrandawiad 2) a'r Perygl o lifogydd, diogelwch y priffyrdd ac amodau (Gwrandawiad 3). Sylwch, er bod y digwyddiadau ar agor i'r cyhoedd eu harsylwi, dim ond y rhai a wahoddir yn benodol gan yr Arolygydd sydd a'r hawl i gymryd rhan. Oherwydd hynny, bydd nifer gyfyngedig o seddi ar gael. Gall aelodau'r cyhoedd weld dogfennau'r cais ar-lein yn https://acp. planninginspectorate.gov. uk/ViewCase.aspx?Caseid = 3150137&CoID=0 neu drwy wneud apwyntiad yn swyddfeydd Cyngor Dinas Casnewydd yn ystod oriau rhesymol.

planninginspectorate.gov.

uk/ViewCase.aspx?Caseid

=

Gall aelodau'r cyhoedd gael copiau o'r Datganiad Amgylcheddol gan yr Ymgeisydd hefyd, am dal a bennir ganddo, cyn belled ag y bydd cyflenwad ar gael. Mae manylion cyswllt yr Ymgeisydd fel a ganlyn: Gwent Farmers Community Solar Scheme Ltd, C/O Savills (UK) Ltd York House, Blackbrook Business Park, Taunton TA1 2PX E-bost: nbeddoe@savills.com Rhif ffon: 01823 692654 Mae mwy o wybodaeth am y broses Datblygiadau o Arwyddocad Cenedlaethol, gan gynnwys canllaw i gymunedau, i'w gweld yn: https://gov.wales/topics/planning/developcontrol/developments-of-national-significance/?lang=cy.

Isabel Nethell, Pennaeth Gwasanaeth, Yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeiladau'r Goron, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ

0303 444 5946

dns.wales@pins.gsi.gov.uk

Dyddiad: 11 Gorffennaf 2018

Attachments

MF0284639.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices