Search for more Public Notices in your area
The Planning Inspectorate
Planning

Crown Buildings

Notice ID: MF0284229

Notice effective from
17th July 2018 to 16th August 2018

Crown Buildings
Cathays Park
Cardiff CF10 3NQ
The Commons Act 2006 – Section 38
The Town And Country Planning Act 1990
Notice Is Hereby Given That
Mr Clive Nield Bsc (Hons)
Ceng Mice Mciwem C.wem
An Inspector Appointed By The Welsh Ministers
Will Attend At
The Civic Centre, Pontypool, NP4 6YB
on
Tuesday 2 October 2018 at 10:00am
To hold a public local inquiry to hear representations from persons
interested in the land comprised in the below application/appeal and, at
his discretion, to hear representations from any other persons who may
desire to appear and be heard. The joint inquiry is anticipated to sit for
eight days and the appointed Inspector will then prepare a joint report for
the consideration of the Welsh Ministers.
Common Land Application
The proposed works are on Llanhilleth Common (CL17) to enable the
proposed recovery of secondary aggregates and land reclamation. The
proposed works are located at Tir Pentwys Hafodrynys. Details of the
proposed works are as follows:
• Widening of Cefn Crib road, forming of a passing place, reforming of
bends to afford forward visibility and the provision of edge treatment at
discrete locations, for the purpose of catering for haulage traffic.
• Forming of a new section of private haul road to connect Cefn Crib
Road and Blaen y Cwm Road for the purpose of bypassing newly built
dwellings.
• Fencing off existing access through the site, between the North and
South of Common, and provision of an alternative access for the
purposes of mineral extraction, for health and safety reasons.
Copies of the common land application form and accompanying
documents referred to therein can be obtained by request from The
Planning Inspectorate, Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff, CF10
3NQ or wales@pins.gsi.gov.uk (Ref: 3197514). The documents are also
on deposit at the Pontypool Library, Hanbury Road, Pontypool, NP4 6JL
from 21 August 2018 until the close of the inquiry.
Planning Appeal
The planning appeal by Peakman Ltd is against the decision of Torfaen
County Borough Council’ s decision to refuse permission for the
reclamation of former opencast workings, recovery of secondary
aggregates and construction of new access road affecting public rights of
way (amended scheme) at Tirpentwys, Hafodyrynys, Pontypool,
Torfaen, NP4 6UJ. Copies of the planning appeal documents (ref:
3187180) can be viewed online through the Appeals Casework Portal –
https://acp.planninginspectorate.gov.uk/
I Nethell
Authorised by the Welsh Ministers
Adeilad y Goron
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NQ
Deddf Tiroedd Comin 2006 – Adran 38
Deddf Cynllunio Gwlad A Thref 1990
Hysbysir Drwy Hyn Y Bydd
Mr Clive Nield Bsc (Anrh)
Ceng Mice Mciwem C.wem,
Sef Arolygydd A Benodwyd Gan Weinidogion Cymru,
Yn Bresennol Yn
Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwˆ l, NP4 6Yb
ar
Ddydd Mawrth 2 Hydref 2018 am 10:00Am
Er mwyn cynnal ymchwiliad lleol cyhoeddus i glywed cynrychiolaethau
gan unigolion sydd â buddiant yn y tir a gynhwysir yn y cais/apêl isod ac,
yn ôl ei ddisgresiwn, i glywed cynrychiolaethau gan unrhyw unigolion
eraill a hoffai ymddangos a chael eu clywed. Disgwylir i’r ymchwiliad ar
y cyd barhau am wyth niwrnod ac yna bydd yr Arolygydd a benodwyd
yn paratoi adroddiad ar y cyd i’w ystyried gan Weinidogion Cymru.
Cais Tir Comin
Mae’r gwaith arfaethedig ar Gomin Llanhilleth (CL17) i alluogi adfer
agregau eilaidd ac adfer tir. Mae’r gwaith arfaethedig wedi’i leoli yn
Nhirpentwys, Hafodyrynys. Mae manylion y gwaith arfaethedig fel a
ganlyn:
• Lledu Cefn Crib Road, ffurfio man mynd heibio, ailffurfio troeon i allu
gweld y ffordd ymlaen a thrin yr ymylon mewn lleoliadau ar wahân, i
ddarparu ar gyfer traffig cludo nwyddau.
• Ffurfio rhan newydd o ffordd gludo breifat i gysylltu Cefn Crib Road
a Blaen y Cwm Road er mwyn osgoi anheddau newydd eu
hadeiladu.
• Gwahanu’r fynedfa bresennol trwy’r safle, rhwng y Comin Gogleddol
a Deheuol, a darparu mynedfa amgen at ddibenion cloddio am fwynau,
am resymau iechyd a diogelwch.
Gellir cael copïau o’r ffurflen gais tir comin a dogfennau cysylltiedig y
cyfeirir atynt ynddi drwy gysylltu â’r Arolygiaeth Gynllunio, Adeilad y
Goron, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ neu cymru@pins.gsi.gov.uk
(Cyf: 3197514). Bydd y dogfennau hefyd ar adnau yn Llyfrgell Pont-ypw
ˆ l, Hanbury Road, Pont-y-pwˆ l, NP4 6JL o 21 Awst 2018 tan ddiwedd
yr ymchwiliad.
Apêl Gynllunio
Mae’r apêl gynllunio gan Peakman Ltd yn erbyn penderfyniad Cyngor
Bwrdeistref Sirol Torfaen i wrthod rhoi caniatâd ar gyfer adfer yr
hen waith glo brig, adfer agregau eilaidd ac adeiladu ffordd fynediad
newydd a fydd yn effeithio ar hawliau tramwy cyhoeddus (cynllun
6UJ. Gellir gweld copïau o ddogfennau’r apêl gynllunio (cyf: 3187180)
ar-lein trwy’r Porth Gwaith Achos Apeliadau – https://acp.
planninginspectorate.gov.uk/
I Nethell
Awdurdodwyd gan Weinidogion Cymru
wales@pins.gsi.gov.uk

Attachments

MF0284229.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices