Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
General

Deddf Adnoddau Dwr 1991 (fel y'i dlwyglwyd gan Ddeddf Dwr 2003)

Notice ID: NWA0762818

Notice effective from
22nd August 2018 to 21st September 2018

£u Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales

Cyfoeth Naturiol

Cymru

Natural Resources

Wales

Tynnu a Chronni Dwr yn I lawn

Deddf Adnoddau Dwr 1991 (fel y'i dlwyglwyd gan Ddeddf Dwr 2003)

Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adran 37 Deddf Adnoddau Dwr 1991 a Rheoliad 6 Rheoliadau Adnoddau Dwr (Tynnu a Chronni Dwr) 2006 i gais gael ei wneud i Cyfoeth Naturiol Cymru gan Trydan Cydweithredol Corwen Cyfyngedig am drwydded lawn i dynnu dwr o Nant Llechog yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SJ 09885 42370 ym Monwm, ger Corwen, Sir Ddinbych. Y cynnig yw tynnu dwr yn 61 y cyfraddau a'r cyfnodau canlynol i'w ddefnyddio i gynhyrchu pwer trydan dwr: 277.2 metr ciwbig yr awr, 6,652.8 metr ciwbig y dydd a 2,428,272 metr ciwbig y flwyddyn, drwy'r flwyddyn.

Gwneir cais hefyd am drwydded i rwystro neu atal llif Nant Llechog yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SJ 09885 42370 yn y lleoliad uchod. Mae'r croniad yn gored newydd i reoli'r gwaith o dynnu dwr.

Gellir gofyn am gopi digidol o'r cais a'r dogfennau ategol yn rhad ac am ddim drwy e-bost drwy gysylltu a permittingconsultations@ cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Os dymunwch wneud sylwadau ynghylch y cais, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw'r ymgeisydd a'r Cyfeirnodau PAN-002906 a PAN-002907 i Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP neu drwy e-bost i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov. uk erbyn 20/09/2018 fan bellaf.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan httpi/'naturalresources. wales/?lang=cy neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 0653000 (Llun-Gwener, 9am-5pm).

Full Abstraction and Impoundment

Water Resources Act 1991 (as amended by the Water Act 2003)

Notice is hereby given, in accordance with Section 37 of the Water Resources Act 1991 and Regulation 6 of the Water Resources (Abstraction and Impounding) Regulations 2006 that an application has been made to Natural Resources Wales by Corwen Electricity Co­operative Limited for a full licence to abstract water from the Nant Llechog at National Grid Reference SJ 09885 42370 at Bonwm, near Corwen, Denbighshire. The proposal is to abstract water at the following rates and periods for use in hydroelectric power production: 277.2 cubic metres an hour, 6,652.8 cubic metres a day and 2,428,272 cubic metres a year, all year.

Application is also being made for a licence to obstruct or impede the flow of Nant Llechog at National Grid Reference SJ 09885 42370 at the above location. The impoundment is a new weir to control the abstraction.

You can request a digital copy of the application and supporting documents free of charge via email by contacting permittingconsultations@ naturalresourceswales.gov.uk.

If you wish to comment on the application, you must do so in writing, quoting the name of the applicant and Reference Numbers PAN-002906 & PAN-002907 to Natural Resources Wales, Permitting Service, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by email to permittingconsultations@naturalresourceswales. gov.uk by no later than 20/09/2018.

For further information please see the consultations section of our website http:/'naturalresources. wales/?lang=en or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

Attachments

NWA0762818.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.