Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A494 TRUNK ROAD (PWLLGLAS, NEAR RUTHIN, DENBIGHSHIRE) (50 MPH AND 40 MPH SPEED LIMITS) ORDER 201-

Notice ID: NWA0854075

Notice effective from
24th October 2018 to 23rd November 2018

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A494 (PWLL-GLAS, GER RHUTHUN, SIR DDINBYCH) (TERFYNAU CYFLYMDER 50 MYA A 40 MYA) 201-HYSBYSIAD ATODOL

MAE GWEINIDOGION CYMRU hysbysiad ar 26 Ebrill 2018 ynglyn 3 chynigion i osod terfynau cyflymder 50 mya a 40 mya ar ddarnau o gefnffordd yr A494 ym Mhwll-glas, ger Rhuthun yn Sir Ddinbych.

Yn dilyn sylwadau a gafwyd, mae'r cynigion hynny wedi cael eu hadolygu a'u diwygio fel a bennir yn yr Atodlenni i'r Hysbysiad hwn. Mae Gweinidogion Cymru, felly, bellach yn bwriadu gwneud y Gorchymyn drafft uchod, drwy arfer eu pwerau o dan adrannau 84(1 )(a), (2) a 124 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a pharagraff 27 o Atodlen 9 iddi.

Yn ystod cyfnod o 21 o ddiwrnodau o 26 Hydref 2018 ymlaen, gellir edrych ar gopi o'r Gorchymyn arfaethedig, y plan a'r Datganiad o'r Rhesymau dros wneud y Gorchymyn, yn rhad ac am ddim, yn ystod oriau agor arferol yn Llyfrgell Rhuthun, Stryd y Llys, Rhuthun LL15 1DS neu gellir eu cael yn rhad ac am ddim o'r cyfeiriad isod drwy ddyfynnu'r cyfeirnod qA1280675.

Rhaid anfon unrhyw wrthwynebiadau yn ysgrifenedig, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ erbyn 15 Tachwedd 2018, a hynny drwy ddyfynnu'r cyfeirnod qA1280675. Noder: osydych yn dymuno gwrthwynebu, cefnogi neu gyflwyno sylwadau, efallai y bydd arnom angen ymgynghori 3 phobl a sefydliadau y tu allan i Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses o ymgynghori ag eraill caniateir i ni roi gwybodaeth iddynt, gan gynnwys gwybodaeth yr ydych wedi ei rhoi i ni a'ch data personol. Ni fyddwn, fodd bynnag, yn datgelu eich manylion personol ond pan fo hynny'n angenrheidiol er mwyn ein galluogi i ymdrin 3'r materion yr ydych wedi eu dwyn i'n sylw. Os nad ydych yn dymuno i ddata personol penodol gael ei anfon ymlaen at drydydd parti, dylech nodi pam pan fyddwch yn cyflwyno eich gohebiaeth a bydd Gweinidogion Cymru yn cop'i'o'r sylwadau i'r trydydd parti priodol gyda'r enw a'r cyfeiriad wedi eu dileu. Os bydd Ymchwiliad Cyhoeddus lleol yn cael ei gynnal, bydd yr Arolygydd yn gweld y sylwadau ond efallai y bydd yn rhoi llai o sylw iddynt o ganlyniad i hyn.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn drafft, yr Hysbysiad a'r Datganiad o'r Rhesymau ar www.Ilyw.cymru (Detholer: 'DeddfwriaethV 'Is-ddeddfwriaethV 'Deddfwriaeth DdrafftV 'Offerynnau Statudol Lleol Drafft'/ 'Gorchmynion Traffig ParhaolV '2018').

M D BURN ELL

Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

YR ATODLENNI ATODLEN 1 Terfyn Cyflymder 50 Mya

Y darn o gefnffordd yr A494 sy'n ymestyn o bwynt 90 o fetrau i'r gogledd o ganolbwynt ei chyffordd 3'r ffordd sirol wrth Bont Eyarth sy'n arwain at Lanfair Dyffryn Clwyd hyd at bwynt 691 o fetrau i'r gogledd o ganolbwynt y gyffordd honno.ATODLEN 2 Terfyn Cyflymder 40 Mya

Y darn o gefnffordd yr A494 sy'n ymestyn o bwynt 90 o fetrau i'r gogledd o ganolbwynt ei chyffordd 3'r ffordd sirol wrth Bont Eyarth sy'n arwain at Lanfair Dyffryn Clwyd hyd at bwynt 1656 o fetrau i'r de-orllewin o ganolbwynt y gyffordd honno.THE A494 TRUNK ROAD (PWLLGLAS, NEAR RUTHIN, DENBIGHSHIRE) (50 MPH AND 40 MPH SPEED LIMITS) ORDER 201-

SUPPLEMENTARY NOTICE

THE WELSH MINISTERS previously published a notice on 26 April 2018 of proposals to impose 50 mph and 40 mph speed limits on lengths of the A494 trunk road at Pwllglas, near Ruthin in Denbighshire.

Following representations received, those proposals have been reviewed and revised as specified in the Schedules to this Notice. The Welsh Ministers therefore now intend to make the above draft Order, in exercise of their powers under sections 84(1 )(a), (2) and 124 of, and paragraph 27 of Schedule 9 to the Road Traffic Regulation Act 1984.

During a period of 21 days from 26 October 2018 a copy of the proposed Order, plan and a Statement of Reasons for making the Order may be inspected, free of charge, during normal opening hours at Ruthin Library, Record Street, Ruthin LL15 IDS or may be obtained free of charge from the address below quoting reference number qA1280675.

Objections, specifying the grounds on which they are made and quoting reference number qA1280675, must be sent in writing to the Welsh Government, Orders Branch, Transport, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ by 15 November 2018. Please note: Should you wish to object, support or make representations, we may need to consult with people and organisations outside of the Welsh Government. As part of the process of consulting with others we may pass information to them, including information you have given us and your personal data. We will however, only disclose your personal details where it is necessary to do so to enable us to deal with issues you have brought to our attention. If you do not wish for certain personal data to be forwarded to third parties, you should state why when submitting your correspondence and the Welsh Ministers will copy the representations to the appropriate third parties with the name and address removed and if there is to be a local Public Inquiry, the representations will be seen by the Inspector who may give them less weight as a result.

15

A copy of the draft Order, Notice and Statement of Reasons can be viewed at www.gov.wales (Select: 'Legislation'/ 'Subordinate Legislation'/ 'Draft Legislation'/ 'Draft Local Statutory Instruments'/ 'Permanent Traffic Orders'/ '2018').

M D BURNELL

Transport, Welsh Government

SCHEDULES SCHEDULE 1 50 Mph Speed Limit

The length of the A494 Trunk Road that extends from a point 90 metres north of the centre-point of its junction with the County Road at Pont Eyarth bridge leading to Llanfair Dyffryn Clwyd to a point 691 metres north of the centre-point of that junction.

SCHEDULE 2 40 Mph Speed Limit

The length of the A494 Trunk Road that extends from a point 90 metres north of the centre-point of its junction with the County Road at Pont Eyarth bridge leading to Llanfair Dyffryn Clwyd to a point 1656 metres southwest of the centre-point of that junction.

Llywodraeth Cymru Welsh Government

, BUDDSODDWYR I INVESTORS ' MEWN POBL I IN PEOPLE

I

I

Gellir cael copi o'r Hysbysiad hwn mewn print brasach gan Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

Attachments

NWA0854075.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices