Search for more Public Notices in your area
Fenn, Mr D
Licensing

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I CORIDOR YR M4 O AMGYLCH CASNEWYDD

Notice ID: NP4325997

Notice effective from
7th December 2018 to 6th January 2019

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009

RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL

CAIS AM DRWYDDED FOROL I CORIDOR YR M4 O AMGYLCH CASNEWYDD

Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4 pennod 1 Adran 68 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Llywodraeth Cymru (Economi a trafnidiaeth) wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i adeiladu rhan newydd o draffordd tair lôn rhwng Cas-bach (Cyffordd 29 traffordd gyfredol M4) a Magwyr (Cyffordd 23 traffordd gyfredol M4) i'r de o Gasnewydd yn Ne Cymru, ynghyd â nifer o Fesurau Ategol ar draffordd gyfredol M4 rhwng yr un cyffyrdd. Mae'r cynllun yn cynnwys pontydd dros Afon Wysg, Afon Ebwy a Dociau Casnewydd ABP a mesurau diogelu pontydd yn ardal Dociau Casnewydd a gollyngiad draeniosy’n gofyn am drwydded forol.

Gellir gweld y cais a'r cynlluniau sy'n dangos safle'r gwaith yn: Llyfrgell Ganolog, Canolfan Brenhinoedd, 4 John Frost Sgwar, Casnewydd, NP20 1PA

Fel arall, gellir cael copïau o’r cais gan y Tîm Trwyddedu Morol, Canolfan Drwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, T Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP. Permittingconsultations@Naturalresourceswales.gov.uk

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i’r Tîm Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, T Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu yrru e-bost at . marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau cyn pen 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: CML1844

Dylech gynnwys yn eich sylw/gwrthwynebiad gyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo i’r ymgeisydd gopi o'r sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir.

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices