Search for more Public Notices in your area
Golley Slater Group Ltd
General

WELSH GOVERNMENT LAND COMPENSATION ACT 1973

Notice ID: NP4334086

Notice effective from
19th December 2018 to 18th January 2019

LLYWODRAETH CYMRU DEDDF IAWNDAL TIR 1973 Cyffordd 28 yr M4

1. Mae Gweinidogion Cymru yn hysbysu drwy hyn fod y darn o briffordd a enwir uchod wedi ei agor i draffig cyhoeddus ar 21 Tachwedd 2018. Gall iawndal fod yn daladwy mewn rhai amgylchiadau i dirfeddianwyr mewn perthynas ag unrhyw ddibrisiant yng ngwerth eu heiddo, a achosir gan y defnydd o'r briffordd a newidiwyd. Y diwrnod cyntaf pan ellir hawlio iawndal ar gyfer y cynllun ffyrdd hwn yw 21 Tachwedd 2019.

2. Gall unrhyw berson, sydd a hawl ganddo i fuddiant cymhwyso ac yn credu y caiff wneud hawliad o dan Ddeddf lawndal Tir 1973, gael gwybodaeth bellach a ffurflen hawlio, drwy e-bost gan part1claims@llyw.cymru neu drwy ysgrifennu at y Tim Hawliadau Rhan 1 a Svvn, Adran Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru, ParcCathays, Caerdydd CF10 3NQ, gan ddyfynnu'r cyfeirnod BZ1110303.

3. Sylwch, os gwelwch yn dda, fod gwybodaeth bellach am y cynllun ffyrdd hwn ac am ddarpariaethau Deddf lawndal Tir 1973 ar gael ar-lein yn https:// beta.gov.cymru/m4-junction-28

4. Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd, gellwch gael copi o'r hysbysiad llawnach, drwy ffonio'r Tim Hawliadau Rhan 1 a Svvn ar 03000 256475. Gellwch gael copi o'r hysbysiad hwn mewn print bras hefyd, drwy ffonio'r rhif teleffon uchod.

NICOLE BRAILSFORD
Pennaeth lawndal a Rheoli Tir
WELSH GOVERNMENT
LAND COMPENSATION ACT 1973
M4 Junction 28
1. The Welsh Ministers hereby give notice that the length of highway as named above was opened to public traffic on 21 November 2018. Compensation may in certain circumstances be payable to landowners in respect of any depreciation in the value of their property caused by the use of the altered highway. The first day on which compensation can be claimed for this road scheme is 21 November 2019.

2. Any person entitled to a qualifying interest who considers he/she has a claim under the Land Compensation Act 1973 may obtain further information and claim form from, email part1claims@gov.wales or by writing to the Part 1 Claims and Noise Team, Economic lnfrastructure, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ, quoting reference BZ1110303.

3. Please note that further information regarding this road scheme and the provisions of the Land Compensation Act 1973 is available online https:// beta.gov.wales/m4-junction-28

4. lf you do not have access to the internet then a copy of the fuller notice is available on request, by calling the Part 1 Claims and Noise Team 03000 256475. A copy of this Notice in larger print can also be obtained by contacting the above telephone number.

NICOLE BRAILSFORD

Head of Compensation and Land Management
Llywodraeth Cymru Welsh Government
BUDDSODDWYR I INVESTORS MEWN POBL I IN PEOPLE

Attachments

NP4334086.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices