Search for more Public Notices in your area
Donbass Ltd
Licensing

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

Notice ID: WAR0969941

Notice effective from
24th January 2019 to 23rd February 2019

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR REPLACEMENT OF A WOODEN WALKWAY BETWEEN YNYS Y BIG AND MENAI BRIDGE
Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Mrs P Jewson has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to replace a wooden walkway between Ynys y Big and Menai Bridge. The application and plans showing the position of the works may be inspected at ****** Alternatively, copies of the application can be obtained from the Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP. Permittingconsultations@Naturalresourceswales.gov.uk. Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP, or e-mail marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk Representations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: CML1867. In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent. Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received. DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I AILOSOD LLWYBR CERDDED PREN RHWNG YNYS Y BIG A PORTHAETHWY Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4 pennod 1 Adran 68 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Mrs P Jewson wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr Awdurdod trwyddedu, am drwydded forol I ailosod llwybr cerdded pren rhwng Ynys y Big a Porthaethwy Gellir gweld y cais a'r cynlluniau sy'n dangos safle'r gwaith yn ****** Fel arall, gellir cael copïau o’r cais gan y Tîm Trwyddedu Morol, Canolfan Drwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP. Permittingconsultations@Naturalresourceswales.gov.ukDylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i’r Tîm Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, neu yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau cyn pen 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: CML1867 Dylech gynnwys yn eich sylw/gwrthwynebiad gyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo.Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo i’r ymgeisydd gopi o'r sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir.

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices