Search for more Public Notices in your area
Golley Slater Group Ltd
Traffic

THE A4042 TRUNK ROAD (EDLOGAN WAY ROUNDABOUT, CROESYCEILIOG TO COURT FARM ROUNDABOUT, PONTYPOOL,

Notice ID: NP4373909

Notice effective from
2nd May 2019 to 1st June 2019

HYSBYSIAD STATUDOL

I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru

STATUTORY NOTICE

For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email

Transportordersbranch@gov.wales Llywodraeth CymruLlywodraeth Cymru

Welsh Government

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A4042 (CYLCHFAN EDLOGAN WAY, CROESYCEILIOG I GYLCHFAN COURT FARM, PONT-Y-PWL, TORFAEN) (TERFYN CYFLYMDER 50 MYA DROS DRO) 2019

MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn oherwydd perygl tebygol i'r cyhoedd ar gefnffordd yr A4042 rhwng Croesyceiliog a Phont-y-pWl, Torfaen.

Effaith y Gorchymyn yw gosod terfyn cyflymder 50 mya dros dro ar y darn o gefnffordd yr A4042 sy'n ymestyn o'i chyffordd ag ochr ogleddol Cylchfan Edlogan Way, Croesyceiliog i'w chyffordd ag ochr ddeheuol Cylchfan Court Farm, Pont-y-pwl, gan gynnwys cerbytffyrdd cylchredol Cylchfannau Cwmbran a Phont-y-pwl.

Disgwylir y daw'r Gorchymyn i rym ar 3 Mai 2019 ac y bydd yn weithredol am 18 mis ar y mwyaf.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

www.llyw.cymru

(Detholer: Deddfwriaeth/ Is-ddeddfwriaeth/ Offerynnau statudol lleol/ Gorchmynion traffig dros dro/ 2019).

MRS C J McCARTHY, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

THE A4042 TRUNK ROAD (EDLOGAN WAY ROUNDABOUT, CROESYCEILIOG TO COURT FARM ROUNDABOUT, PONTYPOOL,

TORFAEN) (TEMPORARY 50 MPH SPEED LIMIT) ORDER 2019

THE WELSH MINISTERS have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary due to the likelihood of danger to the public on the A4042 trunk road between

Croesyceiliog and Pontypool, Torfaen.

The effect of the Order is to impose a temporary 50 mph speed limit on the length of the A4042 trunk road that extends from its junction with the northern side of Edlogan Way Roundabout, Croesyceiliog to its junction with the southern side of Court Farm Roundabout, Pontypool, including the circulatory

carriageways of Cwmbran and Pontypool Roundabouts.

The Order is expected to come into force on 3 May 2019 and operate for a maximum duration of 18 months.

A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

www.gov.wales

(Select: Legislation/ Subordinate Legislation/ Local Statutory Instruments/ Temporary Traffic Orders/ 2019).

MRS C J McCARTHY, Transport, Welsh Government

Attachments

NP4373909.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices